Tallikäynnit

Teemme tallikäyntejä

Uuden­maan, Päi­jät- Hämeen, Kan­ta-Hämeen ja Kymen­laak­son alu­eel­la. Sovit­taes­sa myös muu­al­la Suomessa,

Tar­joam­me ontu­ma­tut­ki­muk­set ja nivel­hoi­dot, rönt­gen­ku­vauk­set, ult­ra­ää­ni­tut­ki­muk­set, perus­ter­vey­den­huol­lon ja äkil­lis­ten sai­rauk­sien hoi­dot koti­tal­lil­la­si.
Perin­tei­sen eläin­lää­kin­nän lisäk­si hoi­dam­me hevo­sia kiroprak­tii­kal­la ja teem­me, sekä opas­tam­me kun­tout­ta­via harjoitteita.

Otat­han huo­mioon, että työn suju­vuu­den ja tur­val­li­suu­den vuok­si, tal­lil­la on olta­va käy­tös­sä läm­min­tä vet­tä, säh­kö­pis­to­ke, sopi­va hoi­to­ti­la ja hyvä­poh­jai­nen alue hevo­sen liik­kei­den arvioin­tia var­ten.
Vaa­ti­vim­mis­sa toi­men­pi­teis­sä omis­ta­jan lisäk­si on hyvä olla yksi avus­ta­va henkilö.

Tal­li­käyn­tien lisäk­si otam­me vas­taan poti­lai­ta rat­sas­tus­kes­kus Ainon tilois­sa, Jär­ven­pääs­sä. Siel­lä käy­tös­säm­me on mm. hyvät tilat ontu­ma­tut­ki­muk­sia var­ten. Vas­taa­no­tot Ainos­sa tule­vat asiak­kaal­le tal­li­käyn­te­jä edullisemmaksi.