Palvelut

 • ontu­ma­tut­ki­muk­set ja hoidot
 • kau­la- ja sel­kä­ran­gan sekä SI-lii­tok­sen tut­ki­muk­set ja hoidot
 • mahan tähys­tyk­set
 • rönt­gen­ku­vaus myös hiekkaröntgen
 • ult­ra­ää­ni­tut­ki­muk­set
 • osto­tar­kas­tuk­set
 • ham­pai­den hoito
 • roko­tuk­set
 • akuu­tit tapauk­set, kuten ähkyt ja haavat
 • euta­na­sia
 • kiroprak­tik­ko
 • tal­li­käyn­nit
 • päi­vys­tys

Toimenpidehinnasto

Tal­li­käyn­tien mat­ka­ku­lut jae­taan samal­la tal­lil­la ole­vien asiak­kai­den kes­ken. Käyn­ti­mak­su mää­räy­tyy kilo­met­rien mukaan ja jos tal­lil­la on useam­pi hoi­det­ta­va hevo­nen, on käyn­ti­mak­su pienempi.

Ohei­set hin­nat ovat esi­merk­ke­jä ylei­sim­mis­tä toi­men­pi­de­hin­nois­ta. Hin­nat sisäl­tä­vät arvonlisäveron.

Tut­ki­muk­sen laa­juus ja mah­dol­li­set lisä­tut­ki­muk­set vai­kut­ta­vat hin­taan. Toi­men­pi­tei­den lisäk­si las­ku­te­taan käy­te­tyt lääk­keet. Tar­kem­man lopul­li­sen hin­ta-arvion eläin­lää­kä­ri pys­tyy anta­maan vas­ta kar­toi­tet­tu­aan hevo­sen kokonaistilanteen.

Kysy puhe­li­mit­se lisää!

Päi­vys­tys­li­sä +50% klo: 16-22 ja +100% 22-08, sekä sun­nun­tai
(Ei kos­ke etu­kä­teen sovit­tu­ja vii­kon­lop­pu- ja iltakäyntejä.)

Käyn­ti­mak­su alk. 50 €
Kilo­met­ri­kor­vaus 0,78 €/km
Roko­tus 25 € + rokote
Ontu­ma­tut­ki­mus alk. 130€
Nivel­ten lääkitys alk. 75 € +lääk­keet
Ult­ra­ää­ni­tut­ki­mus alk. 120 €
Rönt­gen­ku­vaus raajat 1. kuva 100 € +28 €/kpl seu­raa­vat kuvat
Rönt­gen­ku­vaus kallo/ranka 1. kuva 120 € +43 €/kpl seu­raa­vat kuvat
Rönt­gen­ku­vaus, hiekka 150 €/1 kuva
190€/2 kuvaa
Maha­lau­kun tähystys 320€
Klii­ni­nen osto­tar­kas­tus, sis. taivutukset 290 €
Osto­tar­kas­tuk­sen rönt­gen­ku­vaus (sis. 16 kuvaa) 320 €
Irto­pa­la­ku­vaus (sis. 14 kuvaa) 280 €
Kiroprak­tiik­ka (sis. käyntimaksun) 1. ker­ta 170 €, jat­ko­hoi­dot 150 €
Ham­pai­den ras­paus ja suun tutkimus 125 €
Dias­te­mo­jen puh­dis­tus ja mahd. paikkaus alk. 120 €
Euta­na­sia, ei sis. pois­kul­je­tus­ta eikä lääkkeitä 160 €
Lää­ke­kä­sit­te­ly­mak­su 7€
Las­ku­tus­li­sä 5€
Eläin­lää­kä­rin avus­ta­jan työ lisä­tään, jois­sa eläin­lää­kä­rin avus­ta­ja muka­na rönt­gen- ja ontumatutkimuksissa 40€