Ontumatutkimus

Ontumatutkimus

Ontu­ma­tut­ki­muk­ses­sa etsim­me syy­tä joko ihan sel­vään ontu­maan tai hevo­sen huo­noon rat­sas­tet­ta­vuu­teen ja suo­rit­ta­mi­seen. Hevo­nen voi olla kipey­ty­nyt jo pidem­män aikaa ja oireet tule­vat esiin vähi­tel­len esi­mer­kik­si halut­to­muu­te­na, jäyk­kyy­te­nä, ja vinou­te­na. Hevo­sen rat­sas­tet­ta­vuus on voi­nut huo­non­tua, sen käy­tös on saat­ta­nut muut­tua eikä se suo­riu­du enää sil­tä vaa­di­tus­ta teh­tä­vis­tä.
Oirei­siin oli­si hyvä kiin­nit­tää ajois­sa huo­mio­ta ja hakeu­tua ontu­ma­tut­ki­muk­seen, jot­ta vai­va saa­tai­siin diag­nos­ti­soi­tua ja hoi­det­tua ennen tilan­teen pahe­ne­mis­ta. Täl­löin sel­vi­tään useim­mi­ten myös vähem­mil­lä hoi­doil­la ja lop­pu­tu­los on parempi.

Ontu­ma­tut­ki­muk­ses­sa kat­som­me hevo­sen aina koko­nai­suu­te­na. Eli tut­kim­me raa­jo­jen lisäk­si myös kau­la- ja sel­kä­ran­gan sekä SI-nivel­ten osuu­den vaivoihin.

Tut­kim­me hevo­sen klii­ni­ses­ti, kat­som­me sen liik­kees­sä suo­ral­la ja ympy­räl­lä, sekä tar­vit­taes­sa rat­sas­tet­tu­na. Toi­si­naan voim­me kokeil­la hevos­ta itse rat­sain.
Pal­poin­nin lisäk­si tut­kim­me nive­lien kipua tai­vu­tus­ko­keel­la ja ran­gan tut­ki­muk­ses­sa hyö­dyn­näm­me kiroprak­tis­ta osaamistamme.

Hevo­sen ontu­ma­tut­ki­muk­ses­sa käy­te­tään usein her­mo- ja nivel­puu­du­tuk­sia, jot­ta ontu­man aiheut­ta­ma koh­ta saa­daan var­mem­min pai­kal­lis­tet­tua.
Lisä­tut­ki­muk­si­na käy­te­tään rönt­gen­ku­vaus­ta ja/tai ult­ra­ää­ni­tut­ki­mus­ta tapauk­ses­ta riip­puen.
Tut­ki­muk­sen jäl­keen suun­nit­te­lem­me hevo­sel­le yksi­löl­li­sen hoi­don ja kuntoutuksen.

Ontu­ma­tut­ki­muk­seen on hyvä ottaa mukaan suit­set ja satu­la. Rönt­gen­ku­vauk­ses­sa kiin­ni­pi­tä­jän tulee olla yli 18 vuo­tias, ei ras­kaa­na ole­va henkilö.