Päivystys

Teem­me päi­vys­tys­käyn­te­jä mah­dol­li­suuk­sien mukaan Päi­jät- Hämeen ja Uuden­maan alueella.

Kii­reel­li­si­sä tapauk­sia ovat mm. voi­mak­kaat ontu­mat, ähkyt, äkil­li­set sil­mä­sai­rau­det, kavio­kuu­me, tie­tyn­lai­set haa­vat ja lannehalvaus.

Voimakkaat ontumat

Voi­mak­kaan ontu­man syy­nä voi par­haim­mas­sa tapauk­ses­sa olla erit­täin kivu­lias kavio­pai­se, mut­ta mah­dol­li­sen mur­tu­mae­päi­lyn vuok­si tuli­si ottaa yhteyt­tä eläin­lää­kä­riin. Mikä­li kavio­pai­se on kovin syväl­lä kavios­sa, oli­si jal­ka syy­tä puu­dut­taa eläin­lää­kä­rin toi­mes­ta, jot­ta pai­se saa­daan avat­tua perus­teel­li­ses­ti ja ehkäis­tään sen uusiutuminen.

Jos raa­jas­sa on pot­ku­jäl­kiä, tur­vo­tus­ta ja hevo­sel­la on lämpöä/kuumetta, on tilan­ne yleen­sä vaka­vam­pi. Kuu­me, voi­ma­kas ontu­ma ja mah­dol­li­set pie­net­kin haa­vat nive­len tai jän­ne­tu­pen alu­eel­la vaa­ti­vat nope­aa tut­ki­mus­ta ja hoi­toa mah­dol­li­sen jän­ne­tup­pi- tai nive­lin­fek­tion vuoksi.

Ähkyt

Ähky­oi­reet ovat lie­vim­mil­lään syö­mät­tö­myyt­tä, apaat­ti­suut­ta ja epä­ta­val­li­sen pal­jon makoi­lua. Oireet voi­vat vaih­del­la kuo­pi­mi­ses­ta ja kyl­kien kat­se­lus­ta hyvin­kin voi­mak­kai­siin kipu­koh­tauk­siin, jol­loin hevo­nen voi hikoil­la, heit­täy­tyä maa­han ja piehtaroida.

Ähkyä epäil­les­sä kan­nat­taa ottaa yhteyt­tä eläin­lää­kä­riin mah­dol­li­sim­man pian, jot­ta ähkyyn saa­daan aikai­ses­sa vai­hees­sa oikea hoi­to ja näin hevo­sen paran­tu­mi­nen on nopeam­paa. Leik­kaus­hoi­toa vaa­ti­vien ähky­jen diag­no­soin­ti ja nopeas­ti sai­raa­laan lähet­tä­mi­nen paran­taa hevo­sen mah­dol­li­suuk­sia sel­viy­tyä sairaudesta.

Silmien vammat

Sil­män siris­te­ly, vuo­to ja sil­mä­luo­men voi­ma­kas tur­vo­tus voi­vat olla oirei­ta nope­aa hoi­toa vaa­ti­vis­ta sil­mä­vam­mois­ta, kuten sar­veis­kal­vo­haa­vas­ta tai vie­ra­se­si­nees­tä sil­mäs­sä. Samoin sil­män lähei­syy­des­sä ole­vat haa­vat tuli­si hoi­taa nopeasti.

Kaviokuume

Kavio­kuu­me on hevo­sil­le ja poneil­le erit­täin kivu­lias sai­raus, jol­la voi­ol­la pit­kit­ty­nee­nä koh­ta­lok­kaat seu­rauk­set kavio­luun kään­tyes­sä pahim­mil­laan kavion­poh­jan läpi. Kavio­kuu­meen oireet saat­ta­vat alkuun olla lie­vät. Hevo­sen ylei­so­le­mus on vai­sum­pi, liik­ku­mi­nen halut­to­mam­paa ja jäy­kem­pää kuin nor­maa­lis­ti.
Edel­lä mai­ni­tut oireet saat­ta­vat olla havait­tu jo muu­ta­mia viik­ko­ja ennen voi­mak­kaam­pia oirei­ta, joi­ta ovat sel­keä etuo­san jäyk­kyys ja halut­to­muus liik­kua. Jal­ko­jen digi­taa­li­puls­sit ovat kohol­la ja selän ja takao­san lihak­set ovat jän­nit­ty­neet hevo­sen vara­tes­sa pai­noa enem­män takao­sal­le. Lihas­ten kovuu­den vuok­si monet epäi­le­vät hevo­sel­la ole­van lan­ne­hal­vaus.
Oikea diag­noo­si ja hoi­to tuli­si saa­da jo ensim­mäis­ten oirei­den esiin­tyes­sä, jot­ta sai­raus ei ete­ne ja para­ne­mi­nen nopeu­tuu ja näin lop­pu­tu­los on parempi.

Lannehalvaus

Lan­ne­hal­vaus on lie­vim­mil­lään yleis­tä jäyk­kyyt­tä ja pahem­mis­sa tapauk­sis­sa hevo­nen ei pys­ty liik­ku­maan. Takao­san ja selän liha­set ovat kovat.
Virt­sa voi olla tum­maa. Hevos­ta ei tule lii­kut­taa ja se vaa­tii nopeas­ti eläin­lää­kä­rin hoitoa.