Keitä me olemme?

Keitä me olemme

Olem­me hevo­se­läin­lää­kä­rei­tä ja IVCA kou­lu­tet­tu­ja kiropraktikoita.
Pää­pai­no työs­säm­me on orto­pe­dia ja hevo­sen huo­no rat­sas­tet­ta­vuus; eri­lais­ten ontu­mien diag­no­soin­ti ja hoi­to, sekä ran­gan alu­een vaivat.
Usean vuo­den kli­nik­kae­läin­lää­kä­rei­nä työs­ken­nel­tyäm­me, meil­lä on orto­pe­dian lisäk­si vank­ka koke­mus myös sisä­tau­deis­ta, akuut­ti­po­ti­lais­ta, ham­mas- ja sil­mä­sai­rauk­sis­ta. Olem­me teh­neet myös pie­nem­piä kirur­gi­sia toi­men­pi­tei­tä ja ruunauksia.
Meil­lä on kan­net­ta­va digi­taa­li­nen rönt­gen, kor­kea­laa­tui­nen ult­ra­ää­ni­lai­te, maha­lau­kun- ja hen­gi­tys­tei­den­tä­hys­tin sekä IRAP-hoidot.

Tar­joam­me asiak­kail­lem­me yksi­löl­lis­tä pal­ve­lua koti­tal­leil­la ja rat­sas­tus­kes­kus Ainon tilois­sa Järvenpäässä.
Otat­han yhteyt­tä, niin jutel­laan lisää!

Ell Maria Basch

Val­mis­tuin eläin­lää­kä­rik­si Buda­pes­tin yli­opis­tos­ta vuon­na 2005.
Opis­ke­luai­ka­na tein vii­kon­lop­pu­ja Wie­nin yli­opis­tol­li­ses­sa hevos­sai­raa­las­sa ja pidem­piä har­joit­te­lu­jak­so­ja useil­la ulko­mai­sil­la kli­ni­koil­la; kuten Suo­mes­sa EKK:lla ja Nor­man­dias­sa J-M Denoixin luo­na CIRALE:ssa, mis­tä mukaa­ni tart­tui kiin­nos­tus ultraäänidiagnostiikkaan.

Vie­tin yhteen­sä yli 20 vuot­ta ulko­mail­la (Ruot­si, Unka­ri, Espan­ja, Israel) rat­sas­ta­ja­na ja hevos­ten kun­tou­tuk­sen paris­sa. Vuo­sien aika­na sain oppia ja koke­mus­ta nuor­ten hevos­ten kou­lu­tuk­ses­ta läh­tien aina klas­si­siin ”airs abo­ve the ground” liik­kei­siin asti.

Suo­meen palat­tua­ni olen työs­ken­nel­lyt vuo­des­ta 2014 Ori­mat­ti­las­sa Hevos­ky­län kli­ni­kal­la ja Hevoskli­nik­ka Ori­ve­tis­sä.
Olen suo­rit­ta­nut IVCA hevos­ki­roprak­tik­ko kou­lu­tuk­sen Sak­sas­sa vuon­na 2016, osal­lis­tun mm. kan­sain­vä­li­siin ISELP-kou­lu­tuk­siin ja vie­rai­len sään­nöl­li­ses­ti lisä­op­pia hake­mas­sa ulko­mai­sil­la hevosklinikoilla.

Eri­tyi­se­nä mie­len­kiin­non­koh­tee­na minul­la on orto­pe­dian lisäk­si hevo­sen huo­no suo­rit­ta­mi­nen ja rat­sas­tuk­sel­li­set ongel­mat, sekä nii­den ennal­taeh­käi­sy ja kun­tou­tus oikean­lai­sen työs­ken­te­lyn avulla.

Omia hevo­sia minul­la on ollut 90- luvun alus­ta läh­tien. Täl­lä het­kel­lä omis­tuk­ses­sa­ni on kak­si lipizzao­ria. Rat­su­tan vie­rai­den hevo­sia eläin­lää­kä­rin työn ohes­sa ja eri­tyi­ses­ti barok­ki­ro­dut ovat sydän­tä­ni lähellä.

Ell Annina Kokkonen

Val­mis­tuin eläin­lää­kä­rik­si Münc­he­nin yli­opis­tos­ta vuon­na 2012, jon­ka jäl­keen työs­ken­te­lin Sak­sas­sa eri hevoskli­ni­koil­la nel­jän vuo­den ajan koke­nei­den eläin­lää­kä­rei­den kans­sa. Suo­mes­sa työs­ken­te­lin alkuun vuo­det 2016-2020 Hevoskli­nik­ka Lau­kaas­sa, jos­sa olen hank­ki­nut rat­su­jen lisäk­si koke­mus­ta ravi­he­vos­ten hoidosta.

Opis­ke­luai­ka­na työs­ken­te­lin kol­men vuo­den ajan hevos­ten ähkyi­hin eri­kois­tu­neel­la kli­ni­kal­la Münc­he­nis­sä, jos­ta sain arvo­kas­ta oppia eri­lais­ten ähky­jen hoi­dos­ta. Lisäk­si hain koke­mus­ta pidem­mil­lä har­joit­te­lu­jak­soil­la niin orto­pe­dias­ta kuin sisä­tau­deis­ta­kin Englan­nin mai­nek­kaal­ta Ross­da­les Equi­ne Hos­pi­tal ja Syd­neyn Randwick Equi­ne Cen­ter hevosklinikoilta.

Suo­ri­tin Sak­sas­sa IVCA (Inter­na­tio­nal Vete­ri­na­ry Chi­roprac­tic Associa­tion) eläin­ki­roprak­ti­kon tut­kin­non ja orto­pe­dis­tä osaa­mis­ta­ni olen syven­tä­nyt suo­rit­ta­mal­la kaik­ki 8 kan­sain­vä­li­sen ISELP (Inter­na­tio­nal Socie­ty of Equi­ne Loco­mo­tor Pat­ho­lo­gy) jär­jes­tön jär­jes­tä­mää eri­kois­kou­lu­tus­ta. Pää­pai­no työs­sä­ni on hevos­ten orto­pe­dias­sa, mut­ta lisäk­si olen kiin­nos­tu­nut mui­den hevos­sai­rauk­sien ohel­la eten­kin silmäsairauksista.

Vie­tet­tyä­ni suu­rim­man osan lap­suu­des­ta­ni tal­lil­la, har­ras­taen kou­lu- ja este­rat­sas­tuk­sen lisäk­si vikel­lys­tä sekä val­jak­koa­joa, oli ura hevo­sa­lal­la minul­le sel­vä jo nuo­re­na. Sit­tem­min kiin­nos­tuk­se­ni herä­si Sak­san rat­su­po­ni ja Han­no­ver-hevos­ten kas­va­tuk­seen. Täl­lä het­kel­lä minul­la on kol­me omaa han­no­ver tam­maa ja sydä­mel­li­nen Kuk­ka-koi­ra, joka kul­kee toi­si­naan muka­ni tallikäynneillä.

Ell Henna Karvinen

Val­mis­tuin eläin­lää­kä­rik­si Hel­sin­gin yli­opis­tos­ta vuon­na 2019, jon­ka jäl­keen työs­ken­te­lin kak­si vuot­ta Itä-Suo­mes­sa kun­na­ne­läin­lää­kä­rin sijai­se­na. Tuo­na aika­na hevo­sis­ta eri­tyi­ses­ti akuut­ti­hoi­to, perus­ham­mas­hoi­to sekä tam­maprak­tiik­ka tuli­vat tutuik­si. Lisäk­si olen käy­nyt hevo­siin liit­ty­vis­sä jat­ko­kou­lu­tuk­sis­sa niin Suo­mes­sa kuin ulkomailla.

Itsel­le­ni on tär­ke­ää hevo­sen koko­nais­val­tai­nen ter­veys ja hyvin­voin­ti. Hevo­set ovat kieh­to­neet lap­ses­ta saak­ka ja eläin­lää­kä­rin amma­tin myö­tä mie­len­kiin­to syven­tää oppi­maan­sa täs­tä eläin­la­jis­ta on vain kas­va­nut.
Hevos­ten lisäk­si hoi­dan mie­lel­lä­ni myös pieneläimiä.

Itsel­lä­ni on nuo­ri suo­men­he­vos­ruu­na, jon­ka kans­sa har­ras­te­len monipuolisesti.