Kiropraktiikka

Mitä kiropraktiikka on?

Kiroprak­tiik­ka on manu­aa­lis­ta tera­pi­aa, jon­ka avul­la pai­kal­lis­te­taan ja hoi­de­taan kehon jän­ni­tys­ti­lo­ja ja nivel­ten rajoit­tu­nut­ta liik­ku­vuut­ta. Kiroprak­tik­ko tar­kis­taa ennen kaik­kea sel­kä­ran­gan liik­ku­vuut­ta ja palaut­taa sen oikeas­ta suun­nas­ta käsin teh­dyl­lä nopeal­la impuls­sil­la. Tämä impuls­si antaa ärsyk­keen palaut­taa kehon tasa­pai­non ja akti­voi sen oman paran­nus­voi­man, jota her­mo­jär­jes­tel­mä ohjaa.

Nivel­ten luon­nol­li­nen asen­to tue­taan nivel­si­tei­den ja lihas­ten avul­la. Näin ollen nii­den oikean­lai­nen kehit­ty­mi­nen ja toi­min­ta vaa­tii hevo­sen oikean­lais­ta tree­naa­mis­ta ja lihashuoltoa.

Miksi selän liikkuvuus ja joustavuus on tärkeää?

Sel­kä­ran­gan nika­mat yhdis­ty­vät toi­siin­sa nivel­ten avul­la, joi­ta hevo­sen sel­kä­ran­gas­sa on noin 200. Yksit­täi­sen sel­kä­ni­ka­ma­pa­rin liik­ku­vuus on mel­ko pie­ni, mut­ta koko­nai­suu­te­na hevo­sen sel­kä ja nis­ka ovat erit­täin jous­ta­va raken­ne. Ilman tätä jous­ta­vuut­ta hevo­nen ei pys­ty liik­ku­maan irto­nai­ses­ti ja sen suo­ri­tus­ky­ky las­kee. Yksit­täis­ten sel­kä­ni­ka­mien nor­maa­li liik­ku­vuus on tär­ke­ää myös nii­den välis­sä sijait­se­vien väli­le­vy­jen ravin­to- ja kuo­na-ainei­den siir­rol­le, nika­miin kiin­nit­ty­nei­den lihas­ten toi­min­nal­le sekä sel­käy­ti­mes­tä haa­rau­tu­vien her­mo­jen esteet­tö­mäl­le tie­don­vä­li­tyk­sel­le, jot­ta kehon lihas­ten ohjaa­mi­nen on mah­dol­lis­ta ja teho­kas­ta. Nive­len nor­maa­lis­ta rajoit­tu­nut liik­ku­vuus aiheut­taa jän­ni­tys­tä lihak­siin, jän­tei­siin ja nivel­si­tei­siin ja hevo­nen on täl­löin alt­tiim­pi louk­kaan­tu­mi­sil­le ja raken­teel­li­sil­le vaurioille.

Mistä selän joustamattomuus voi johtua?

Kiroprak­tii­kas­sa puhu­taan subluk­saa­tio­komplek­sis­ta, kun sel­kä­ran­gan­ni­ka­mien liik­ku­vuus on rajoit­tu­nut ja facet­ti­ni­vel­ten lii­ke­ra­ta on rajoit­tu­nut. Lisään­ty­nyt selän jäyk­kyys aiheut­taa lihas­jän­ni­tys­tä, jos­ta seu­raa kipua. Subluk­saa­tio­komplek­sin voi aiheut­taa esimerkiksi:

  • trau­mat, kuten liu­kas­tu­mi­nen, kaa­tu­mi­nen, kar­si­nas­sa kiin­ni jääminen
  • sopi­ma­ton satula
  • rat­sas­ta­jan vir­heel­li­nen vai­ku­tus hevo­sen liikkumiseen
  • var­so­mi­nen
  • nar­koo­si
  • pit­kät kuljetukset/muu vähäi­nen liikunta

Miten joustamaton selkä oireilee?

Subluk­saa­tio­komplek­sin oirei­ta ovat selän liik­ku­vuu­den vähen­ty­mi­nen, selän lihas­jän­ni­tys ja kipu, jois­ta seu­raa mm.

  • huo­no ratsastettavuus
  • tah­ti­vir­heet, askel­la­jien epä­sym­met­ri­syys, epä­sel­vät ontu­mat, kompastelu
  • lihas­ten surkastuminen
  • vinous, rajoit­tu­nut tai­pu­mi­nen, vinous hypyissä

Milloin hevosesi tarvitsee kiropraktiikkaa?

Edel­lä mai­ni­tut oireet saat­ta­vat olla seu­raus­ta sel­kä­ran­gan vähen­ty­nees­tä liik­ku­vuu­des­ta, joi­hin kiroprak­ti­nen hoi­to voi aut­taa. Eläin­lää­kä­rei­nä kat­som­me hevo­sen ennen kiroprak­tis­ta hoi­toa lii­nas­sa liik­kees­sä ja tar­vit­taes­sa voim­me teh­dä tai­vu­tus­ko­keet, jos liik­kees­sä havai­taan ontu­maa. Sään­nöl­li­nen kiroprak­ti­nen hoi­to yhdes­sä oikean­lai­sen tree­nauk­sen kans­sa voi ehkäis­tä edel­lä kuva­tun noi­dan­ke­hän syn­ty­mi­sen ja säi­lyt­tää hevo­sen suo­ri­tus­ky­vyl­le tär­keän ran­gan jous­ta­vuu­den. Yleen­sä hevo­set tar­vit­se­vat alkuun 1-2 hoi­to­ker­taa ja jat­kos­sa noin 1-2 hoi­to­ker­taa vuodessa/tarpeen mukaan. Ennal­taeh­käi­se­vä hoi­to on hel­pom­paa kuin kroo­ni­sen vai­van hoitaminen.